نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 76/اسفند ماه 97
مزاج فصل ها

 

 

 فصل ها نیز مانند انسان ها مزاج دارند؛ بهار، گرم و تر، تابستان، گرم و خشک، پاییز، سرد و خشک و زمستان، سرد و تر است.

کسانی که دارای مزاج سرشتی گرم و تر هستند، در فصل بهار گرمی و تری مزاج فصل هم به آن اضافه شده و ممکن است بیشتر از دیگران دچار بثورات و جوش های پوستی شوند. افراد سالمی که دارای مزاج سرد و خشک هستند، در فصل بهار، بهترین حال خود را دارند؛ زیرا سردی و خشکی مزاج سرشتی با گرمی و تری مزاج فصل در کنار هم، مزاج فرد سالم را به اعتدال نزدیک تر می کند.

کسانی که دارای مزاج سرشتی گرم و خشک هستند، در تابستان گرمی و خشکی مزاج فصل نیز به آن اضافه شده و ممکن است بیشتر از دیگران دچار بیماری هایی مانند جوش و خارش پوستی شوند. افراد سالمی که دارای مزاج سرشتی سرد و تر هستند، در تابستان بهترین حال خود را دارند، زیرا سردی و تری مزاج سرشتی در کنار گرمی و خشکی مزاج فصل، مزاج فرد سالم را به اعتدال نزدیک تر می کند.

کسانی که دارای مزاج سرشتی سرد و خشک هستند، در پاییز سردی و خشکی مزاج فصل نیز به آن اضافه شده و ممکن است بیشتر از دیگران دچار بیماری هایی مانند وسواس و افسردگی شوند. افراد سالمی که دارای مزاج سرشتی گرم و تر هستند، در پاییز بهترین حال خود را دارند، زیرا گرمی و تری مزاج سرشتی با سردی و خشکی مزاج فصل در کنار هم، مزاج فرد سالم را به اعتدال نزدیک تر می کند.

کسانی که دارای مزاج سرشتی سرد و تر هستند، در تابستان سردی و تری مزاج فصل نیز به آن اضافه شده و ممکن است بیشتر از دیگران دچار بیماری هایی مانند دردهای مفصلی شوند. افراد سالمی که دارای مزاج سرشتی گرم و خشک هستند، در زمستان بهترین حال خود را دارند، زیرا گرمی و خشکی مزاج سرشتی با سردی و تری  مزاج فصل در کنار هم، مزاج فرد سالم را به اعتدال نزدیک تر می کند.

 
منابع:

آشنایی با مبانی طب ایرانی و اصول سالم زیستن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت مرکز مدیریت شبکه

 

 

 

ماهنامه الکترونیکی سیب /اسفند 97 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  306
بازدیدکنندگان برخط:  1