با آمدن خواستگار جدید وتایید کلی از طرف خانواده دوباره بحث تحقیق پیش آمد پدرم می گفت از عمویت بخواهیم بابت تحقیق وبررسی برود اما من کاملا مخالف بودم ومیگفتم عمو دلسوز ومهربان است وبا یکی دو تا صحبت سریع قانع می شود وشاید به برخی جوانب اهمیت ندهد باید کسی را بفرستیم که بتواند خوب بررسی کند زود تحت تاثیر قرار نگیرد .اما چه کسی؟

محقق باید فردی پخته وزیرک باشد تا بتواند از بین سخنان منابع تحقیق به حقیقت دست یابد .انسان ها معمولا نقاط ضعف وعیوب دیگران را به راحتی در اختیار طرف مقابل نمی گذارند واین کار تحقیق را با مشکل مواجه می کند .گاه منابع تحقیق بنا به مصلحت اندیشی ویابیم از اطلاع یافتن فرد تحقیق شونده (مورد تحقیق)اطلاعات را در اختیار محقق نمی گذارند ویا در لفافه وکنایه مطلبی را در اختیار محقق قرار دهد.

در امر ازدواج این خیانت بزرگ گاهی صورت می گیرد که پس از انجام ازدواج وبروز مشکلات به سراغ منابع تحقیق می روند وبا ناراحتی ونفرین آنان را در مورد خطاب قرار می دهند که شما حقایق لازم را برای ما مطرح نکردید واکنون گرفتار اعتماد به سخنان شما شده ایم !

آن وقت پاسخ می دهند :«خجالت کشیدیم ویا ترسیدیم غیبت باشد ویا ترسیدیم آنها اطلاع پیدا کنند واز دست ما ناراحت شوند.»

بنابراین محقق باید با زیرکی  خاص از لابلای سخنان منابع تحقیق وبا کوشش در رفع ابهاماتی که درذهن اونقش می بندد،به نتیجه گیری برسد .در بحث تحقیق می توانید از چند نفر کمک بگیرید که هر یک بخشی از آن را به عهده گیرند .تحقیق باید به شکلی باشد که نام افراد به سر زبان ها نیفتد.امانتداری ورازداری جز ویژگیهای اساسی محقق است .

چند نکته اساسی در انتخاب محقق :

 -سعی کنید محقق را از بین صمیمی ترین وخیر خواه ترین افراد نسبت به خودتان انتخاب کنید .چون هم از خصوصیات شما آگاه هستند وهم دلسوز

 -محقق باید مطالبی را که متوجه میشود فقط به فرد وخانواده اش بیان کند .در ضمن نباید مطالبی را مصلحتا مخفی نگه داشته وبه آنها نگوید چرا که ممکن است با اطلاع از نظرشان برگردد

-محقق باید قدرت سوال و جواب کردن را داشته باشد، نه خجالتی باشد و نه پرحرف. اگر خجالتی باشد سوالی نمی پرسد و اگر پر حرف باشد، اجازه پاسخگویی نمی دهد.

-همین که دیدید فرد نمی تواند تحقیق کند یا نمی داند چه بپرسد، شخص دیگری را برای این کار برگزینید.

-در صورتی که محققین چند نفرند، بایستی بینشان هماهنگی های لازم انجام شود تا از دوباره کاری و یا از قلم افتادن برخی موضوعات تحقیق جلوگیری شود.

 ماهنامه الکترونیکی سیب /اسفند 97