نشریه الکترونیکی سیب/شماره 66/اردیبهشت 97
تاثیرسروصدا بر فشارخون
 

در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، بیماری های قلبی و عروقی  اولین علت مرگ و میر شناخته شده است .

در محیط کار منابع متفاوتی ازانرژی وجود دارند که  در صورت رعایت نشدن استاندارد می توانند به ریسک فاکتورهای پیدایش برخی عوارض یا اختلالات در محیط کار تبدیل شوند. یکی از این عوارض افزایش فشار خون است که می تواند در اثر عواملی چون سر و صدا به وجود بیاید.

طی تحقیقات صورت گرفته در سالیان گذشته مشخص شده است که قرارگرفتن در معرض  noiseیا سر وصدای مزاحم می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی و تغییرات فشار خون را به همراه داشته باشد ، اما شواهد اپیدمیولوژیکی در این باره هنوز محدود است .

طبق مطالعاتی که درسال های1394- 1393بر تعدادی ازکارگران بخش صنایع استیل خراسان انجام گرفته است ،میان مواجهه با سرو صدای بیش از حد مجاز و میزان فشارخون بالا، شیوع و خطر ابتلا به آن رابطه معناداری مشاهده شده است.به طوریکه خطر ابتلا به فشارخون بالا در افراد در معرض مواجهه با صدای بیشتر از 85 دسی بل (بیش تر ازحد مجاز) ،2/3 در فشار سیستولیک و 2/5 برابر در فشار دیاستولیک بیشتر بوده است.

هم چنین مطالعه تأثیر احتمالی تراز کلی صدا بر میزان فشارخون کارگران کارخانه زرین بافت ایلام در سال 1381-1382 نشان داد که اختلاف معنا داری بین میانگین فشار خون دیاستولیک گروه مورد آزمایش و گروه شاهد وجود دارد. هم چنین نتایج حاکی از آن بود که هم افراد در معرض تراز فشار صوت بالاتر و هم افراد دارای BMI بزرگتر (چاق تر) ، فشار خون دیاستولیک بیشتری داشتند.

نتایج تحقیقات دیگری نیز که در سال 1396 در یک صنعت خودروسازی انجام گردیده است ، نشان داد که دامنه تغییرات فشار خون و ضربان قلب بعد از مواجهه با تراز صوتیdB  95-85 بسیار بیش تر از دیگر افراد است. این تحقیق اگرچه ارتباط مشخصی بین میزان افزایش تراز فشار صوت با تعداد ضربان قلب افراد نشان نداد اما ارتباط میان افزایش تراز فشار صوت و افزایش تغییرات ضربان قلب را مشخص نمود.

در هر دو مطالعات صنعتی و مطالعات اجتماعی قرار گرفتن در معرض صدای بالا با ترشح کاته کولامین مطرح است. در کودکان، تماس صوتی با صدای ترافیکی، درک خواندن و حافظه بلند مدت را مختل می کند و ممکن است با افزایش فشارخون مرتبط باشد. تحقیقات بیشتری برای بررسی استراتژی های مقابله و پیامدهای احتمالی مواجهه با Noise(سر و صدای مزاحم) مورد نیاز است. به دلیل اهمیت خطر ایجاد بیماری های قلبی عروقی، اجرای برنامه های آموزشی برای کارگران، کاهش تراز صوت و بررسی دوره ای فشارخون کارگران به ویژه کارگران دارای سابقه فشارخون بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


منابع

1-یعقوبی خدیجه ،علی محمدی ایرج و همکاران:«بررسی اثر صدا بر فشار خون و ضربان قلب کارگران در یک صنعت خودرو سازی » ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،بهار 1396 ،دوره 4 ،شماره 1، صفحات 34-26

2-رنگ آمیز فاطمه ،بشتام مریم ،انصاری رضوان ،یزدانی آزیتا ،«ارتباط مشاغل مختلف با عوامل خطرزای قلبی-عروقی» ،ارمغان دانش ،384 ؛(37):59

3-رحیم پور فرزانه،جراحی لیدا،رفیعی منش احسان ،اقبالی صبا: «اثر مواجهه با سروصدا بر فشارخون کارگران بخش صنایع استیل ».مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:59 ،(2) ،106-113-،2016

4-نصیری پروین ،عباس علی محمد،شاطاهری لحمی،پورنجف عبدالحسین:«مطالعه تاثیر احتمالی تراز کلی صدا بر میزان فشار خون کارگران کارخانه زرجین بافت ایلام».مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام :11(3938)،23-27

ماهنامه الکترونیکی سیب /اردیبهشت  97

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  4
کل بازديد:  166
بازدیدکنندگان برخط:  1