درمان 8 مرحله ای تامس اف کش در سال 1995 تدوین نهایی شده است و در پژوهش های مختلفی از جمله در ایران، کارایی و تاثیر آن مورد تایید قرار گرفته است. این درمان دارای 8 گام برای تغییر تصویر بدنی منفی افراد است که در هر گام از روش های تایید شده شناختی و رفتاری برای بهبود این تصویر بدنی استفاده می شود.

گام اول: کشف تصویر بدنی شخصی (خودشناسی)

در این گام افراد با پر کردن آزمون و پرسشنامه هایی برای کشف تصویر بدنی و شناخت نقاط قوت و ضعف در تصویر بدنی افراد به آنها در کسب خوداگاهی درست یاری می رساند. این آزمون ها شامل؛ آزمون رضایت از نواحی بدن، آزمون آرزوی مطلوب، آزمون وضعیت های پریشان کننده، آزمون افکار تصویر بدنی، و آزمون روابط چند بعدی خود / بدن.

پس از تکمیل این آزمون ها، منطبق با این پرسشنامه ها و نقاط ضعف افراد در تصویر بدنی شان، نیازهای هر فرد شناسایی می شوند و پاسخ های منطقی و قابل قبول به هر نیاز داده می شود.

گام دوم: بکارگیری دانش برای تغییر (روانشناسی ظاهر جسمانی)

در این گام به فشارهای فرهنگی، اجتماعی، و روانشناختی برای داشتن ظاهری که جامعه انتظار دارد پرداخته می شود. ابتدا با شناخت شکایت های افراد از قسمت های مختلف بدن شان، بازتاب های فرهنگی و اجتماعی و نیز تاریخچه ی زندگی فرد در شکل گیری این تلقی از بدن مورد ارزیابی قرار می گیرد. از دلایل مرتبط با تاریخچه می توان به؛ اجتماعی شدن به وسیله فرهنگ (مانند استانداردهای ظاهری)، تجارب میان فردی (مسخره کردن ظاهر)، و ویژگی های شخصیتی (عزت نفس ضعیف) اشاره کرد و از دلایل فعلی می توان به موارد؛ حوادث و موقعیت های فعال ساز، فرضیات، تفسیرها، و افکار در مورد ظاهر، هیجانات مرتبط با تصویر بدنی و اعمال خودشکن را نام برد.

در این گام به افراد آموزش داده می شود تا در زندگی روزانه از تصویر بدنی خود درک مشخصی داشته باشند، مهارت های خود نظاره گری، و همچنین مدل ABC البرت الیس درباره فعال کننده ها (رویدادها و موقعیت های برانگیزاننده)، باورها (افکار و تفسیرها راجع به موقعیت) و پیامدها (عواطف، احساس ها و هیجان ها) نیز آموزش داده می شود.

گام سوم: ایجاد واکنش های رضایت بخش (از بین بردن پریشانی)

در این گام ابتدا به افراد روش آرام سازی ذهن و بدن آموزش داده می شود. این بخش شامل آرامش عضلانی رها سازی تنیدگی، تنفس عمیق آرام بخش، تصویر سازی ذهنی آرامش بخش و آموزش خود آرام بخش می شود. در این روش تمامی قسمت های بدن اعم از دست ها، ماهیچه ها، شانه ها، گردن، دهان و چانه، بینی، چشم ها، پیشانی، شکم، باسن، و پاها مورد انقباض و رهاسازی قرار می گیرد و همزمان تصاویر ذهنی لذت بخش و نیز تنظیم تنفس نیز انجام می گیرد.

سپس برای از بین بردن پریشانی نسبت به هر کدام از اعضایی که فرد دید خوشایندی نسبت به آن ندارد، از روش حساسیت زدایی منظم استفاده می گردد، و از افراد خواسته می شود تا نردبانی از نواحی بدن بکشند که دارای پله هایی ست و هر پله از پایین کمترین ناخوشایندی نسبت به یک ناحیه از بدن، تا بالاترین پله، بیشترین ناخوشایندی نسبت به یک ناحیه از بدن شامل می شود. پس از درجه بندی شدت ناخوشایندی از نواحی بدن، پس از ریلکسیشن، از کمترین درجه شروع و کم کم به بیشترین درجه از نواحی بدن پرداخته می شود.


صفحه بعد 


ماهنامه الکترونیکی سیب /بهمن  96