نشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شماره 62


مدیر مسئول

دکتر اکبر اجرایی

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

الهام پاک زاد  

  طراحي و صفحه آرايي:

علی اکبر سلطانی

  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران تحریریه:

مهندس ابوذر پاریزی

ماریا آروین فر

کوثر آزموده

محمد شبیری 
 

همكاران این شماره: 

دکتر حیدر صفر پور

جناب آقای حجت اله نوایی

طیبه اله پناه

محبوبه کوشا

غزاله زارع قنات نوی

محمد کاظمی

معصومه جمشیدی

مرضیه کریمی پور باصری

فریبا رضایی

سحر شهری

مریم مجد

مرضیه موذن
ماهنامه الکترونیکی سیب/ دی 96