موفقیت علمی دیگر برای دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز

ejournal ejournal

1396-3-20

معاون پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی شیراز، از چاپ مقاله کارشناس ارشد دفتر METRIO این دانشکده در مجلهCochrane Database of Systematic Reviews خبر داد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "سید محمد مظلومی" گفت: در ادامه فعالیت های دفتر METRIO دانشکده تغذیه و علوم غذایی، مهندس "مرتضی زارع" موفق به چاپ مقاله خود با عنوان Brexpiprazole versus placebo for people with schizophrenia در مجله Cochrane Database of Systematic Reviews با اسنیپ 697/18 شد.

او افزود: شاخص SNIPمعادل Source Normalized Impact Per Paper یا ضریب تاثیر به هنجار شده بر اساس منبع است و یکی از شاخص های ارزشیابی و اعتباربخشی مجلات و مقالات محسوب می شود.

معاون پژوهشی این دانشکده، یکی از اهداف راه اندازی دفتر METRIO در این دانشکده را گسترش همکاری های بین المللی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توانمندسازی و مشارکت پژوهشگران داخلی با قطب های علمی و تحقیقاتی  دنیا عنوان کرد و گفت: چاپ اینگونه مقالات در راستای رسیدن به این هدف انجام می شود.

او با معرفی بیشتر دفتر نوآوری فراتحقیق(METRIO) دانشکده تغذیه و علوم غذایی یادآور شد: این دفتر از تابستان سال 95، راه اندازی شده و تحول در رویکرد و ارتقای سطح کمّی و کیفی پژوهش ها را دنبال می کند.

پایان خبر