ضمن تبریک به برندگان محترم، از آنان دعوت می شود برای دریافت هدایای خود به مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه، طبقه هشتم مراجعه فرمایند. از برندگان محترم تقاضا می شود قبل از مراجعه برای دریافت جایزه، با شماره تلفن 32122530 تماس حاصل فرمایند.

ماهنامه الکترونیکی سیب /آبان 95